MENU

News

Jak se točí Ladí neladí

20.10.2003

Čtvrtek, 15. kvìtna, Praha - Nádraží Holešovice, nìco po pùl tøetí. Osádka vozu v sestavì Oves (Freemusic), Franta Kovač (Report), Vlasta Beránek (Ultramix), Petr Korál (ex Rock a pop, teï tuším že Rockshot) plus øidič České televize je alespoň pro prvních 200 km kompletní a výlet za hranice všedních dnù mùže začít. Zpočátku to jde díky ucpaným cestám matičky Prahy ztuha a aby toho nebylo málo, nejvyšší režisér nám vyklepává do støechy beaty dešových kapek ponìkud smutnou písničku. Smìøujeme po dálnici do štatlu, monotónnì ubíhající kilometry zpestøujeme návštìvou benzínkového shopu, kde mezi nakoupenými artikly dominuje plechovková dvanáctka z Plznì. Protože máme být na pátou v Brnì, pochopitelnì narazíme na "štrùdl" stojících vozidel, z rádia se line "To nejlepší z české muziky" a jen slabou utìchou za pùlhodinové stání jsou pak škodolibé úšklebky na adresu netrpìlivcù, snažících se objet kolonu aut pøiléhající lesňačko-polňačkou a následnì se marnì pokoušejících dostat z ní své plechové miláčky zpátky.

V jihomoravské metropoli nabíráme jednoho z kameramanù, pøíjemného komunikativního chlapíka, který mimochodem pøichází na úžasnì elegantní øešení, jak z oné desetimiliardové šlamastiky, jež postihla naši již tak dost zkoušenou zemičku. Z pod mostu u Vyškova vybíhající dobrodruh patøí také k nám, kocháme se pohledem na beskydská panoramata a krátce po osmé jsme v Ostravì. S cestou ke klubu Fabric je trochu potíž, spolujezdci se ne a ne shodnout na správném smìru díky konfliktu orientačních bodù (nadnárodní obchoïáky versus stavebnì-kulturní památky), já, který jedu ladit neladit poprvé, navrhuju standartnìjší øešení a to oslovení nìkterého z domorodcù, nakonec se podivujeme zaparkovanému (?) či vystavovanému tanku a po chvilce jsme konečnì tam, kde máme být.

Prohlížím si klub, který je na mùj vkus ponìkud uhlazený (plus kupa kabelù, kamer a svìtlo jak v pravé poledne), po vyøízení nezbytných formalit s pùvabnou produkční se seznamuju s neménì sympatickým dramaturgem Marcelem Nevínem, který netají obavy, zda se tento poøad po podzimní pøestávce vìnované relacím o Evropské Unii ještì rozbìhne. Poté už propadám zdejšímu Radegastu, ač tuto značku spíše haním a ač mì mé zodpovìdnìjší Já neustále vybízí ke støídmosti, abych si pro debatu zachoval jasný úsudek. Kolegové mì ještì varují pøed jedním z kameramanù, který prý s oblibou vstupuje do diskuzí a vyhrožuje publicistùm. Začíná hrát první skupina.

Je jí bratislavská Para, hned na začátek sází našláplou pecku ve stylu Asian Dub Foundantion, a já se stejnì jako jí obdivuju parádnímu zvuku. S crossením skrze žánry si chalani vùbec nelámou hlavu, ska støídá hip hop, ostøejší kytary funk, zpìv pomáhá vyztužit i moderátor Mišo Kaščák a jejich koncert mì až na pár ménì nosných míst baví. Po pauze nastupuje Vypsaná fiXa, která hýøí energií, hraje evidentnì s chutí a kamery nekamery se Mejla s Mejnem častují vzájemnými plivanci. Úspìch na sebe nenechá dlouho čekat a ikdyž se zpočátku bráním, nakonec podlehnu a jdu si také trochu hopsnout pøed pódium, z čehož je jasné, že pøi diskuzi Pardubičáky zrovna moc prudit nebudu (ač nejsem k nìkterým jejich písním zrovna nekritický). Také tady pøispívá vokálními linkami jeden z moderátorù, pro zmìnu producent "fixích" alb Petr Fiala, končí se nìkolika pøídavky a alespoň pro nás, pisálky, dochází na lámání chleba.

Nejprve se hodnotí koncert, který je vcelku pochválen, pøi porovnáváním se studiovou prací se trochu obouvám do Pary, ovšem nabývám dojmu, že od kritikù se zde očekávají ostré výpady, k čemuž já osobnì cítím pramálo dùvodù. Ústøední roli zlého muže hraje Vlasta Beránek, který nakládá na høbet obìma kapelám, Petr Korál jim pro zmìnu servíruje slovo tancovačka a tøebaže je obalené øadou vysvìtlení, zdá se mi pøece jen pøíliš pøíkré a společnì s moderátorskou dvojicí se stavím do opozice. Padají další zajímavá témata, tøeba situace kolem hudebních časopisù i serverù (na otázku, jak jsem se dostal k Freemusic odpovídám popravdì a sklízím smích) a velkých labelù. Když si stìžuju, že nám nedávají cédéčka k recenzím, pìknì to schytávám od jednoho z pøítomných divákù, bohužel zatemnìlá mysl mì zbavuje soudnosti a odpovídám hloupými a ne zrovna pádnými argumenty. Ještì že Petr Fiala naši rozepøi ukončuje døíve, než moje ostuda dostoupí vrcholu (dobøe mi tak) a krátce na to finišuje i celá diskuze.

S mým kritikem a jeho kamarádem nakonec najdeme už bez asistence televizních kamer společnou øeč, seznamuju se snad z celou redakcí serveru ov-kluby.net (srdečnì zdravím a dìkuju za poskytnutí ilustračních fotografií!), od které jsem ale brzy odtržen a vtìsnán do naší "Čété" dodávky, která nás dopravuje do klubu Černý pavouk, kde se koná decentní after párty za reprodukovaného junglového rachotu. Mišo Kaščák prozrazuje, že nová deska Neurópy se pøipravuje na podzim, jen co si odbude další ročník svého festivalu Pohoda v Trenčínì, vyptávám se Vlasty Beránka na nìjaké detaily okolo taneční scény, abych byl za chytøejšího a nakonec vzpomínám na mé mňágovské období, výbornou hlášku z filmu Mňága Happy End: "...na stranì 36 smlovy bylo napsáno, že jim musíme ve všem vyhovìt...." a Petr Fiala mi vypravuje, jak se tenkrát pod BMG dostali. Bohužel pokročilý noční čas vyzývá k odjezdu, nezbývá než se rozloučit, nasednout, po návštìvì benzínky se trochu napchat a usnout. Budím se ve Vyškovì pod mostem, pak pøed "hlavákem" v Brnì, kde køísím milého kameramana, který nás také opouští a pak díky i pøes mé mládí už tak špatnému spánku asi 100 kilometrù pøed Prahou do krásného kvìtnové rána a zpytuju svìdomí, co jsem øekl, co jsem neøekl, co jsem mohl øíct líp a co jsem øíkat nemìl. Ále co, chybama se človìk učí, no ne? Hlavnì to byl prima výlet a pevnì doufám, že se Ladí neladí bude vysílat i do budoucna!

Tento díl Ladí neladí by se mìl na obrazovkách objevit 16. června.
PS: Více fotek z celého večera najdete
zde.

Diskusia
» Zobraziť diskusiu
V diskusii nie sú žiadne príspevky.

Copyright © 2018 Para
Web vytvorila spoločnosť SLONline, s.r.o. v redakčnom systéme SilverStripe. Design by someone else.
RSS SiteMap