MENU

News

the final countdown II

20.10.2003

ladí neladí: vypsaná fixa & para (sk)
[fabric] :: 15.05.2003


pohledem velice úzké optiky by se mohlo zdát, že si na poslední natáčení poøadu ladí neladí dotáhli moderátoøi své kamarády. vypsaná fixa ani para ale rozhodnì nejsou žádné protekční dìcka, svou hudbou ten večer dostali do varu nejednoho človìka v sále…


jako první vystoupili hosté ze zahraničí, bratislavská skupina para. byl to pro nì teprve sedmý koncert na českém uzemí a nutno øíci, že by si pozornost zasloužili i u nás. v pozvánce jsem uvedl, že hudebnì je to mix mezi rockem, popem a hip-hopem. na koncertì pøedvedli, že jejich zábìr je mnohem širší, každá písnička vycházela z rùzných hudebních stylù (pøibylo reggae, punk i prvky nu-metalu by se tu našly). frontman commitmentsovského vzezøení sloky tu rapoval, tu zpíval melodické refrény dvojhlasnì s basákem. a jak byla pestrá a chytlavá vlastní produkce, zaøazené coververze taky lítaly na hudebním poli od čáry k čáøe - reggae verze guantanamera, scooby snacks od fun lovin´ criminals nebo song 2 od blur.

už už jsem si øíkal, jestli se moderátorská dvojice postaví prùkaznì k spøíznìnosti k dnešním pozvaným kapelám, když tu se na pódiu objevil michal kaščák, aby si společnì s parou zazpíval píseň z repertoáru jeho ex-domovské kapely bez ladu a skladu. pihou na kráse bylo pomìrnì krátké vystoupení této pìtice a s dvìma alby na kontì bych čekal vìtší dùraz na vlastní materiál, jakkoliv byly pøedìlávky osvìžující.

vypsaná fixa nebyla v ostravì poprvé, má už tady vybudovanou slušnou fanouškovskou základnu. jejich hudba má øízný spád, nabroušené kytary, ale pøedevším chytlavé refrény. neproteklo mnoho vody (spíše piva, ačkoliv se opìt jednalo o koncert s punkovým nádechem, na tøetinky ve skle dneska nedošlo) a publikum dychtivì pøijímalo každou novou píseň. fixa si žádným pomocným materiálem z repertoáru slavnìjších kolegù nevypomáhala, ale nirvanovský smysl pro rytmiku byl u nìkolika písní pøítomný. za svou pøímočaøejší ale na druhou stranu čitelnìjší muziku se jim pak dostalo z øad kritikù vìtšího pochopení, než hudební roztøíštìnosti slovenských kolegù. jiný kraj, jiný mrav?

plivání po sobì na pódiu je už neodbytný trademark skupiny, když to človìk vidí poprvé v životì, misí se v nìm pocit údivu, pobavení a opatrnosti, aby to taky neschytal. jen se bojím, a to nesklouzne k rutinì. ke svým svìøencùm se petr fiala pøidal hned v nìkolika písních, kdy se zhostil role doprovodného vokalisty. ostatnì producentský vliv je z jejich hudby cítit, zpìvák márdí má nìkdy podobné frázování zpìvu, tolik typické v našich končinách pro mňágu.

a nezbytné koøení každého natáčení totiž debata? bylo hezké od petra i michala, že na diváky nehráli žádné divadlo a "své" skupiny nečastovali otázkami, jak se dali dohromady a jak se jim spolupracovalo s producentem... jakýmsi zadostiučinìním muzikantù za všechny díly se pak debata naopak svedla ponejvíce na stranu kritikù. zatímco minule se probírala všeobecná krize v hudební žurnalistice, tentokráte to bylo více osobnìjší a probíral se pøístup jednotlivých aktérù tj. vlasty beránka (ultram:x), franty kovače (report) a pavla "ovsa" ovesného (freemusic.cz) k psaní o hudbì.

a dokonce i na mì došlo... dosud jsem nemìl ambice (a odvahu?) vzít mikrofon do ruky. v nìkolika pøedcházejících dílech jsem se sice stal obìtí ankety mezi diváky, vždycky jsem s úlevou pøijal, že zábìry skončily støihači v koši jeho digitální støižny. zapojil jsem se do debaty s na mùj vkus ponìkud vysokými očekáváními role internetu jako spasitele hudby. i teï spoléhám na støihače...

pozvánka na čtvrteční koncert se nesla v ponìkud pochmurné náladì ohlednì budoucnosti poøadu. doufejme, že nebude "dlouho trvat, abych se stal optimistou" a "když budeme mít štìstí" s lednovými mrazíky a pøijatou pøihláškou do eu se poøad vrátí do vysílacího plánu čt.


Diskusia
» Zobraziť diskusiu
V diskusii nie sú žiadne príspevky.

Copyright © 2018 Para
Web vytvorila spoločnosť SLONline, s.r.o. v redakčnom systéme SilverStripe. Design by someone else.
RSS SiteMap